Застраховка "Бонус дом"

Застраховката е предзначена за комплексно обслужване интересите на гражданите по отношение осигуряване на застрахователна защита за:

1.Лично имущество:
1.1. Недвижимо имущество – за жилище/апартамент, къща или етаж от къща/, допълнителни построики като: гараж, плевня, сайвант, обор, ограда, порта и др.
1.2. Движимо имущество – обзавеждане, техника, облекло.
2. Произтичащите от застрахованите имущества отговорности.
3. Злополука на членовете на семейството/домакинството.

Предимства

1. Бързо и лесно сключване – без предварителен оглед.
2. Сами избирате рисковете и застрахователните суми.
3. Застраховката се сключва на база „ПЪРВИ РИСК”, което позволява срещу минимална цена /от 25лв. до 75лв./ – да бъдат покрити най-често случващите се рискове като: последиците от домашни наводнения включително отговорността Ви ако наводните съседа, пожар, вандализъм, земетресение, счупване на прозорци от хвърлен камък, кражба, разбити врати и прозорци при кражба, последици от късо съединение и токов удар и много други.
4. Разсрочване на премията до 4 вноски без оскъпяване.
5. Застраховката е изключително удобна, ако отдавате имота си под наем.
6. В случай на застрахователно събитие, достатъчно ще е да ни се обадите по телефона и HANS ще се погрижат за завеждането на щетата.

Покрити рискове и лимити

Клауза

Минимален лимит

Максимален лимит

1.Клауза „А” – „Пожар и други опасности” Какво е това?

- Минимум 10 000лв. за недвижимото имущество

- Минимум 3 000лв. за движимото имущество

Максимум 500 000 лв. за сбора от лимитите за движимо и недвижимо имущество

2. Клауза „Б” – Наводнение

3 000 лв.

Максимум сбора от лимитите по клауза „А” – „Пожар и други опасности”

3. Клауза „В” – „Земетресение”

3 000 лв.

Максимум сбора от лимитите по клауза „А” – „Пожар и други опасности”

4. Клауза „Г” – Кражба чрез взлом

2 000 лв. /без опис на имуществото/

Максимум лимита за движимо имущество по клауза „А” за

5. Клауза „Д” – Гражданска Отговорност

5 000 лв.

50 000лв.

6. Клауза „Е” - Наем за алтернативно настаняване

Няма

15 000 лв.

7. Клауза „Ж” – Злополука на член от семейството

5 000 лв. в агрегат за цялото семейство

50 000 лв. в агрегат за цялото семейство

8. Клауза „З” – Злоумишлен Палеж и Взривяване

3 000 лв.

Максимум сбора от лимитите по клауза „А” – „Пожар и други опасности”

9. Клауза „И” – Загуба на доход от наем

Няма

Максимум 15 000 лв.

10. Клауза „Й” – Късо Съединение и Токов Удар На ел. инсталации и/или уреди

3 000 лв.

Максимум сбора от лимитите по клауза „А” – „Пожар и други опасности”

11. Клауза „К” – Кражба извършена чрез използване на технически средства

2 000 лв.

Максимум лимита по клауза „Г” – Кражба чрез взлом

БУЛСТРАД – Преддоговорна информация по чл. 324 от Кодекса на Застраховането

Информационен Документ – Булстрад Бонус Дом

Общи Условия – Булстрад Бонус Дом от 06.08.2018г

Полезна информация

ПЪРВИ РИСК: Застрахователната полица се сключва на база „ПЪРВИ РИСК” като избраните от Вас застрахователни суми/лимити на отговорност на застрахователя за срока на застраховката/ са посочени поотделно за всяка клауза и вид имущество.

В случай на застрахователно събитие Застрахователят изплаща обезщетение за пълния размер на вредата, но не повече от избраната от Вас и записана в полицата застрахователна сума. След изплащане на застрахователното обезщетение застрахователната сума се намаля с размера на изплатеното обезщетение.

Франшиз или Самоучастие: част от разходите за възстановяване са за сметка на застрахования.