Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

"Задължителна Застраховка Трудова Злополука"

Изчисление на премията(цената) на задължителна застраховка „Трудова Злополука“

Списък на професиите подлежащи на задължителна застраховка „Трудова Злополука“

ЗА БЪРЗО И ЛЕСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

На задължително застраховане за риска „Трудова Злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя. За да определи подлежащите на застраховане, работодателят трябва да проведе консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд в предприятието. Провеждането на консултации трябва да се удостовери с протокол, като няма нормативни изисквания какво да съдържа протокола.

→ НАТИСНЕТЕ ТУК за Списък на професиите подлежащи на Задължителна Застраховка Трудова Злополука през 2024г.. Заповед № РД-06-12 от 15.11.2023 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.

НАТИСНЕТЕ ТУК за Наредба за Задължително Застраховане на работниците и служителите за риска Трудова Злополука

Начин на изчисление на застрахователната премия (цената) за задължителна застраховка трудова злополука за едно лице при групова застраховка /минимум две лица/  за срок от 1 година.

Х – брутна работна заплата от последния месец
У – застрахователна премия(цена на застраховката) за една година за едно застраховано лице
((Х * 84)* 0,065%)+2% = У

Пример с минималната работна заплата(933 лв.) в сила от 01.01.2024г.:

Х = 933 лв.
((933*84)*0,065%)+2% = 51,96лв.
У = 51,96 лв. – цена на застраховката за една година за едно лице /при групова застраховка от минимум две лица/. В този случай пълната застрахователна сума за това лице е 78 372 лева. Пълната застрахователна сума /не по-малко от 84 брутни работни заплати/ се изплаща само в случай на смърт на застрахованото лице от трудова злополука. Сумата се изплаща на законните му наследници.

Накратко:

„Трудова злополука“ е понятието по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване:   Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Задължителната застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:

 1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
 2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
 3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

Застрахователни обезщетения

Застрахователната сума по застраховка „Трудова злополука“ се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като застрахователната сума не може да бъде по-малка от седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

Пълната застрахователна сума /не по-малко от 84 брутни работни заплати/ се изплаща само в случай на смърт на застрахованото лице. Сумата се изплаща на законните му наследници.

При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:

 1. над 10 до 30 календарни дни включително – 3 на сто;
 2. над 30 до 60 календарни дни включително – 5 на сто;
 3. над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;
 4. над 121 календарни дни – 10 на сто.

Необходими документи за изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение

НА застрахователя се представят следните документи:

 1. писмено искане;
 2. копие от застрахователния договор;
 3. препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
 4. копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
 5. разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;
 6. други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение;
 7. правата по договора за задължителната застраховка „Трудова злополука“ се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие.