Свържете се с нас
02 980 19 83   0888 84 22 50
office@hans-ins.com

"Задължителна Застраховка Трудова Злополука"

Изчисление на премията(цената) на задължителна застраховка „Трудова Злополука“

Списък на професиите подлежащи на задължителна застраховка „Трудова Злополука“

НАТИСНЕТЕ ТУК за Списък на професиите подлежащи на Задължителна Застраховка Трудова Злополука през 2019г.

НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

Начин на изчисление на застрахователната премия (цената) за задължителна застраховка трудова злополука за едно лице /при групова застраховка/  за срок от 1 година.

Х – брутна работна заплата от последния месец
У – застрахователна премия(цена на застраховката) за една година за едно застраховано лице
((Х * 84)* 0,065%)+2% = У

Пример

Х = 500лв.
((500*84)*0,065%)+2% = 27,85лв.
У = 27,85лв.

На кратко:

На задължително застраховане за риска „Трудова Злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя.

Задължителната застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:

 1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
 2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
 3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

Застрахователни обезщетения

Застрахователната сума по застраховка „Трудова злополука“ се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като застрахователната сума не може да бъде по-малка от седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

Пълната застрахователна сума /не по-малко от 84 брутни работни заплати/ се изплаща само в случай на смърт на застрахованото лице. Сумата се изплаща на законните му наследници.

При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:

 1. над 10 до 30 календарни дни включително – 3 на сто;
 2. над 30 до 60 календарни дни включително – 5 на сто;
 3. над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;
 4. над 121 календарни дни – 10 на сто.

Необходими документи за изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение

НА застрахователя се представят следните документи:

 1. писмено искане;
 2. копие от застрахователния договор;
 3. препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
 4. копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
 5. разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;
 6. други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение.